Aloo Nan: White flour breadstuffed with potatoes baked in clay oven

Aloo Nan: White flour breadstuffed with potatoes baked in clay oven